Algemene voorwaarden

  1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Misflits.be, waarvan verantwoordelijke Sofia Van Nuffel met ondernemingsnummer 0871.544.703, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant of lezer verklaart indien er sprake is van een bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant of lezer verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Misflits.be of Sofia Van Nuffel. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

  1. ETHIEK

Project Misflits.be wil een ambassadeur zijn van culturele, etnische waarden en verdraagzaamheid. Misflits verwacht van al haar eventuele medewerkers en/of werknemers en/of bijdragers dat zij zich in het kader van haar dagelijkse werkzaamheden houden aan constructieve praktijken. Discriminatie op basis van onder meer huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, vakbondslidmaatschap of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. Wij selecteren onze potentiële partners, bijdragers, medewerkers en/of eventuele werknemers op waarden die ten allen tijde denken, spreken, handelen en zich gedragen op een manier die overeenstemt met de waardigheid van een zorgzame en attente professional die de wetten van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gewoonten en praktijken respecteert en alle belanghebbenden bij het project met respect, hoffelijkheid en consideratie behandelt, zich niet schuldig maakt aan daden van seksueel geweld of intimidatie, de omgeving respecteert en de grootst mogelijke discretie aan de dag legt bij de omgang met vertrouwelijke informatie van zowel de klant en/of belanghebbenden als het project zelf.

  1. BIJDRAGEN, ABONNEMENTEN EN ANNULATIE

Bijdragen

Misflits.be is een online onafhankelijk platform voor lokale en regionale berichtgeving, en (eigen)zinnige bijdragen. Op de website Misflits.be blijft alle inhoud gratis zolang dat mogelijk blijft. Onder elk(e) artikel(pagina) heb je de mogelijkheid om een vrije of een terugkerende bijdrage te doen. De betalingen hiervan gebeuren via het Paypal betalingssysteem. Dit is een gekend extern en betrouwbare online betalingsdienst dat, zoals elk systeem, zijn gebreken zou kunnen vertonen. Misflits.be is niet verantwoordelijk voor gebreken of fouten in dit systeem en de schade daardoor opgelopen. Mocht je dit toch ondervinden kan je altijd bij Paypal zelf ten rade gaan om te kijken of een betaling goed is doorgekomen. Meldt dit daarnaast ook steeds via onze contactpagina, zodat we dit samen met u kunnen opvolgen.

Terugbetalingen en annulaties

Een maandelijks, wekelijks of dagelijks terugkerende betaling kan je op elk moment opzeggen. Dit doe je via de Paypal account waarmee je de betaling hebt uitgevoerd. Klik hoe je dit moet doen.

Let op! Een betaling is steeds een vrijblijvende bijdrage en kan je niet terugvorderen. Een stopzetting van een doorlopende betaling gebeurt steeds de maand volgend op jouw stopzetting. Betaalde bijdragen, giften en abonnementsgelden worden, behoudens menselijke vergissingen, nooit terugbetaald.

  1. KLACHTEN

Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaatsvinden, binnen de acht dagen nadat een probleem zich voordoet, nadien vervalt de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Alle informatie die Misflits.be beschikbaar stelt bij een afbeelding, creatief beeld of via een artikel is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen gegeven door de besproken persoon. Foto’s of audiovisuele producties op de website van Misflits.be zijn louter informatief en in geen geval bindend. We publiceren geen foto’s of afbeeldingen zonder de voorafgaande toestemming van de artiest of fotograaf. In sommige gevallen gebruiken we afbeeldingen zonder auteursrechten, die vrij op het internet staan. Mocht u een fout opmerken, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden via onze contactpagina. Wanneer deze melding redelijk en terecht blijkt te zijn, zullen we dit zo snel mogelijk rechtzetten.

Met klachten over eender welke inhoud gepubliceerd op de website of subsites, kan je in eerste instantie terecht via onze contactpagina.

We doen er alles aan, indien de klacht gerechtvaardigd en gegrond is, om deze zo snel mogelijk recht te zetten op de website of subsites. Indien de klacht ongegrond blijkt, wordt er geen gevolg aan gegeven.

We zijn een platform voor wat we zien als ‘(eigen)zinnige’ bijdragen. Externe bijdragers zijn steeds zelf verantwoordelijk voor wat ze schrijven. Mocht je willen reageren op een geschreven bijdrage of artikel kan je dit steeds doen via het contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

De eigenaar van de website (misflits.be en zijn zustersite) is lid van de VVJ (Vereniging Voor Journalisten) en VVOJ (Vereniging Voor OnderzoeksJournalisten). Indien de klacht onderling niet kan opgelost worden, kan er steeds gezamenlijk contact opgenomen worden met de VVJ.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Misflits.be en zijn subsites toebehoren, zal de klant Misflits.be vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van artikels door Misflits.be.

Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van artikels, gebaseerd op een ontwerp van Misflits.be komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Misflits.be is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het artikel, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft Misflits.be, het recht om alle illustraties, foto’s en creatieve beelden horende bij een gepubliceerd artikel te gebruiken voor promotie, onder meer op haar eigen website en subsites of andere gelinkte websites en Social Media kanalen via Facebook, Instagram, Twitter, LinkdIn, Mastodon of TikTok. De vermelding van de artiest, illustrator, fotograaf of bron moet steeds vergezeld zijn van het copyright symbool. Indien er een link staat naar de website van de artiest is het steeds fijn om deze mee te nemen, zo kunnen ook zijn er beter van worden.

Het is de klant, lezer enkel toegestaan de artikels te delen, openbaar te maken of ter verspreiding van algemeen nut. Op geen enkele manier is het toegestaan om de artikels te kopiëren, (stukken uit) te citeren of artikels door te verkopen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de eigenaar van Misflits.be en subsites. Het is ook niet toegestaan om illustraties, foto’s, creatieve beelden of gedichten van deze website en subites te halen en te delen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website en subsites, Misflits.be en/of de vermelding van de artiest, fotograaf, illustrator of auteur die bij het artikel staat. Wanneer er wel een schriftelijke toestemming werd gegeven, moet altijd de naam ©Misflits.be en de naam van de artiest, fotograaf, illustrator of auteur vermeld worden vergezeld met het copyrightteken.

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De door Misflits.be geleverde artikels beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de publicatie en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in een schriftelijke of mondelinge overeenkomst.

Misflits.be publiceert naar waarheid, eer en geweten en streeft steeds eerlijkheid na. Mocht er een fout opgemerkt of gemaakt zijn, zijn we van mening dat dit onopzettelijk is. Bent u ervan overtuigd dat wij een fout hebben gemaakt, vragen wij u om in eerste instantie persoonlijk met ons contact op te nemen (zie punt 4. Klachten). Indien u van mening bent dat wij opzettelijk een grove fout hebben gemaakt en wij deze niet recht willen zetten, zal u dat moeten kunnen aantonen met bewijsstukken en ons onderlinge e-mailverkeer of briefwisseling, dat er een poging tot redelijk overleg en overeenkomst werd voorafgegaan. We hechten groot belang aan integriteit, respect, menselijke waardigheid en persoonlijke privacy. Indien u onterecht beschuldigingen uit of mensonwaardige opmerkingen of reacties, zullen wij hier kordaat mee omgaan. Deze zullen onmiddellijk gevraagd worden om te verwijderen of in te trekken. Dit geldt ook voor reacties of opmerkingen op al onze social media, gelinkt aan Misflits.

Misflits.be zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de publicatie van artikels. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten.

  1. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve beelden, illustraties, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld via Misflits.be en subsites, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd. Wij stellen privacy hoog in vaandel, zowel voor onze bronnen, bijdragers, als eventuele medewerkers en/of werknemers, maar ook geïnterviewden, lezers en klanten. Op geen enkele manier zal persoonlijke informatie en persoonlijk gedeelde info publiek worden gemaakt, indien dit voorheen zo werd overeengekomen. Ons privacybeleid kan je hier raadplegen.

  1. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten;  indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

  1. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.  Meer info

error: Content is protected !!